top of page
MM_mokrade_web foto.jpg
Manažmentové modely pre údržbu, ochranu a obnovu mokraďových biotopov

Manažmentové modely, vypracované pre 20 typov nelesných biotopov vyskytujúcich sa na Slovensku. 

Každý model poskytuje ucelenú informáciu o ekológii jednotlivého biotopu, jeho rozšírení na Slovensku, trendoch a ohrozeniach a odporúča aktívny manažment, obnovný manažment, sumarizuje ekologické a manažmentové nároky špecifických druhov flóry a fauny. Navrhované postupy na manažment a obnovu prírodnej hodnoty biotopu poskytujú informácie o vhodnom

režime kosenia či extenzívnej pastvy pre každý biotop, a to na základe aktuálnych vedeckých poznatkov zo Slovenska, ale aj z Európy.

Vydala: ŠOP v editácií Viery Šefferovej Stanovej

TGM.jpg

Činnosti k podpore výkonu štátnej správy v problematike sucha.

 

 

Výskumný ústav vodohospodársky

T.G.Masaryka

Zadávateľ: Ministerstvo životního prostředí

PRAHA apríl 2018

šumava_edited.jpg

"V posledních dvou letech se podstatná část revitalizace odehrála v oblasti Prášil. „Obnovili jsme například pravděpodobně největší vysušené prameniště na Šumavě, a to v údolí řeky Křemelné poblíž bývalé osady Skelná. Až tři metry hluboké kanály zde byly zablokovány a zasypány a voda byla vrácena zpátky na povrch. Z prameniště dnes vytéká přírodní potůček klikatou cestou do Křemelné,“ sdělila garantka projektu Iva Bufková ze správy parku. 

9.januára 2022 

Foto:

Na Šumavě se potoky vracejí z melioračních rour na povrch. Loni se podařilo obnovit 720 hektarů mokřadů. | Národní park Šumava

karlovarske_rameno_broz.jpg
Mokrade v sídlach
Zachovajme a obnovme:
praktické spôsoby ktorými môžu mestá udržiavať a chrániť mokrade v sídlach.

Politici, úradníci a odborníci na mestské plánovanie čelia praktickej dileme:

Ako uspokojiť narastajúci dopyt po pôde a zároveň zachovať prírodné hodnoty v území. Mestské mokrade zohrávajú dôležitú úlohu pri vytváraní bezpečných, odolných a udržateľných sídiel.

 

 

Spracovala :  Ing. Miriam Balciarová, ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy

Foto : Sprietočnené Karloveské rameno zdroj: BROZ

 

 

hosp_mok_luky_web foto.jpg

 

 

Stručne a zaujímavo spracovaný sprievodca, v ktorom sa dozviete prečo sú mokré lúky dôležité, ako a prečo ich obhospodarovať, čo im škodí a ešte oveľa viac...

Kolektív autorov

 

Vydané:  DAPHNE- Centrum pre aplikovanú ekológiu,   

Castor.jpg

Hlavným cieľom programu záchrany je zabezpečenie prežitia druhu bobra vodného (euroázijského)
v čistej forme na celom území Slovenskej republiky bobrom potenciálne osídliteľnom a minimalizovať
hospodárske škody vyplývajúce z jeho aktivít.

 

Spracoval: Ing. Dušan Valachovič
Spolupráca: RNDr. Jaromír Šíbl
Mgr. Michal Adamec

 Vydané: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Banská Bystrica 2008

 

www.lesmedium.sk

Popraskané bahno

Metodika k přípravě plánů pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody

Společná metodika Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí představuje základní východiska a postup při tvorbě plánů pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody podle § 87b vodního zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákona č. 544/2020 Sb.)..

Je určena především pro pořizovatele a zhotovitele těchto plánů při jejich zadání a přípravě, a to především na úrovni kraje, kdy je zákonem stanoven termín pro schválení a zveřejnění nejpozději do 31. 1. 2023.

 

Spracované MŽP a MZ ČR 4.7.2021 

deficit.png

Sucho je často označované ako "zakrádajúci sa jav" a jeho vplyv sa líši od regiónu k regiónu.

Sucho je ťažké definovať, a preto mu ľudia zle rozumejú. 

Na Slovensku spôsobuje sucho problémy hlavne v poľnohospodárstve, lesníctve a vodnom hospodárstve. Sucho obvykle delíme do štyroch typov, a to podľa dominujúcich prejavov:

Meteorologické – záporná odchýlka zrážok od normálu behom určitého časového obdobia.
Poľnohospodárske – pôdne sucho, nedostatok vlahy pre plodiny.
Hydrologické – významné zníženie hladín vodných tokov.
Socioekonomické – dopady sucha na kvalitu života.

 V stránke www.intersucho.sk v časti Intenzita sucha pribudol nový produkt - grafické znázornenie percenta zasiahnutého územia vybranými kategóriami sucha.

O vode v krajine - online publikácie, články, multimédiá, odborná literatúra

bottom of page