top of page

O vode v krajine - online publikácie, články, odborná literatúra

Mokrade v súčasnosti predstavujú najohrozenejšie ekosystémy sveta.

Dnešné mokré lúky predstavujú už len zvyšky kedysi rozsiahlych komplexov lúk, rozšírených od nížin až do horských polôh.

Sú významnou zásobárňou povrchovej ako aj podzemnej vody.

Mokré lúky ako prirodzená bariéra pomáhajú spomaľovať rýchlosť prúdenia vody, znižujú výšku záplavových vĺn a tak slúžia zároveň ako ochrana krajiny pred povodňami.

Z hľadiska ochrany diverzity, zachovania rozmanitosti života, sú mokrade domovom obrovského množstva mikroorganizmov, rastlín a živočíchov.

mokr.jpg
Svetový deň mokradí post.jpg

Deň Mokradí 2. február 2022 

 

 

hosp_mok_luky_web foto.jpg

Mokré lúky : Sprievodca rozumným hospodárením

Stručne a zaujímavo spracovaný sprievodca kde sa dozviete prečo sú mokré lúky dôležité, ako a prečo ich obhospodarovať, čo im škodí a ešte oveľa viac...

 

Vydalo DAPHNE- Centrum pre aplikovanú ekológiu, kolektív autorov   

MM-pre-udrzbu-ochranu-a-obnovu-biotopov foto.jpg

Manažmentové modely pre údržbu, ochranu a obnovu biotopov

" Slovensko je obdarené množstvom prírodných krás, ktoré patria k výnimočným v Európe.
Zaraďujú sa medzi ne aj naše kvetnaté lúky a pasienky. Touto publikáciou by sme radi
prispeli k ich zachovaniu a účinnejšej ochrane." Autorky

Vydalo DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie 

Editori: Viera Šefferová Stanová, Miroslava Plassman Čierna

MM_mokrade_web foto.jpg

Manažmentové modely pre údržbu, ochranu a obnovu mokraďových biotopov

Manažmentové modely, vypracované pre 20 typov nelesných biotopov vyskytujúcich sa na Slovensku. V niektorých prípadoch modely pokrývajú aj viaceré príbuzné biotopy, ktoré majú podobné nároky na manažment a obnovu. Každý model poskytuje ucelenú informáciu o ekológii jednotlivého biotopu, jeho rozšírení na Slovensku, trendoch a ohrozeniach a odporúča aktívny manažment, obnovný manažment, sumarizuje ekologické a manažmentové nároky špecifických druhov flóry a fauny. Navrhované postupy na manažment a obnovu prírodnej hodnoty biotopu poskytujú informácie o vhodnom

režime kosenia či extenzívnej pastvy pre každý biotop, a to na základe aktuálnych vedeckých poznatkov zo Slovenska, ale aj z Európy.

Vydala Štátna ochrana prírody v editácií Viery Šefferovej Stanovej

Kat.png

Vysévání květnatých luk a McDonaldizace české krajiny

"Hlavní motivací pro sepsání našeho příspěvku proto bylo především upozornit čtenáře na některá rizika a „nástrahy“, se kterými se mohou setkat při výběru běžně dostupných komerčních směsí na našem trhu, a to zejména z pohledu naší specializace, tedy botaniky a invazní ekologie. Je totiž důležité si uvědomit, že pokud použijeme nevhodné či jinak problematické osevní směsi, nebo je vysejeme na nevhodných místech, či za nevhodných podmínek, pak můžeme přírodě naopak uškodit, byť nevědomky a původně s dobrým úmyslem."

Kateřina Štajerová, Zdeněk Kaplan a František Krahulec

Autori sú pracovníkmi Botanického ústavu AV ČR Průhonice.

Foto | Kateřina Štajerová / Botanický ústav AV ČR

šumava_edited.jpg

Z melioračních rour zpátky na povrch, šumavská voda se vrací do krajiny

"V posledních dvou letech se podstatná část revitalizace odehrála v oblasti Prášil. „Obnovili jsme například pravděpodobně největší vysušené prameniště na Šumavě, a to v údolí řeky Křemelné poblíž bývalé osady Skelná. Až tři metry hluboké kanály zde byly zablokovány a zasypány a voda byla vrácena zpátky na povrch. Z prameniště dnes vytéká přírodní potůček klikatou cestou do Křemelné,“ sdělila garantka projektu Iva Bufková ze správy parku. !

Foto:

Na Šumavě se potoky vracejí z melioračních rour na povrch. Loni se podařilo obnovit 720 hektarů mokřadů. | Národní park Šumava

krakle_hlavna.jpg

 

Eurodotácie vyháňajú vtáky z našich polí.

Príbeh krakle dáva nádej, že sa to dá ešte zastaviť (reportáž)

Ochranári, vedci a farmári na príklade polí a fariem na východnom Slovensku ukazujú ako sa dá zastaviť úbytok vtákov v poľnohospodárskej krajine.

Reportáž vznikla v spolupráci s MEMO 98 a Transitions v rámci programu na podporu žurnalistiky zameranej na riešenia (Solutions Journalism).

Autor Marián Koreň

Foto Pár pozorovaných kraklí belasých na poľnohospodárskom družstve v Strážnom. SOS/Birdlife

karlovarske_rameno_broz.jpg

Mokrade v sídlach

Zachovajme a obnovme:

praktické spôsoby ktorými môžu mestá udržiavať a chrániť mokrade v sídlach.

Politici, úradníci a odborníci na mestské plánovanie čelia praktickej dileme:

Ako uspokojiť narastajúci dopyt po pôde a zároveň zachovať prírodné hodnoty v území. Mestské mokrade zohrávajú dôležitú úlohu pri vytváraní bezpečných, odolných a udržateľných sídiel.

Foto : Sprietočnené Karloveské rameno zdroj: BROZ

Spracovala :  Ing. Miriam Balciarová, ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy

218283328_4074941399262748_5201836904945637722_n.jpg

Ako dosiahnuť ochranu mokrade a jej oficiálnu evidenciu

V článku sa Vám pokúsime priblížiť ako máte postupovať, ak vo svojom okolí objavíte mokraď a chcete zabezpečiť jej ochranu.

Článok momentálne pre Vás pripravujeme a čoskoro bude dostupný na našom webe :)

bottom of page