top of page

Lesy sú významným prvkom krajiny a plnia množstvo funkcií.

Milovníkom pohybu a pobytu v prírode nemusíme asi hovoriť o význame rekreačnej funkcie lesov pre náš relax, naše zdravie a našu psychickú pohodu. 

Klimatológovia zasa upozorňujú na nenahraditeľnú funkciu lesov v sťahovaní CO2 a v ochladzovaní zemského povrchu, ktorý je pokrytý lesnou vegetáciou. 

Hydrológ vám popíše, akú nezastupiteľnú úlohu zohrávajú lesy v udržiavaní vody v krajine vďaka spomaľovaniu jej odtekania a napomáhajú jej v presakovaní do hlbších vrstiev, kde sa ukladajú vzácne zásoby pitnej vody. 

Odborníci na pôdu vám povedia, ako dokáže zdravý prepojený les udržať svojimi koreňmi pôdu a brániť jej erózii a jej odtekaniu cez vodné toky preč z našej krajiny.

A ak sa pridajú biológovia, ktorí sa venujú ochrane biodiverzity (čo je vlastne rozmanitosť prírody, vďaka ktorej tu dokáže prežiť aj homo sapiens), tak vám vysvetlia, ako je dôležitý zdravý les na zdravom podloží pre zachovanie priestoru pre inak rýchlo miznúce druhy vtákov, hmyzu, húb a chráneného rastlinstva.

 

A čo je to vlastne zdravý les so zdravým podložím?

Lesníci tomu základu, ktorý ho tvorí, hovoria viacetážové a viacdruhové lesy. Čo znamená les, ktorý nie je tvorený len jednym druhom stromov, ale nájdete tam väčšie množstvo druhov stromov, ktoré majú prirodzene vhodné podmienky v danom zemepisnom pásme, v danej nadmorskej výške, na danom geologickom podklade a v daných hydrologických pomeroch. Teda také druhy, ktoré sa na tej lokalite vyskytovali už dlhé tisícročia. Viacetážovosť je zasa vyjadrenie rôznovekosti lesa - teda stromy rôznych výšok od úplne mladých, cez statné zdravé jedince, krásne staré stromy s dutinami až po mŕtve stojace stromy a spadnuté mŕtve drevo na zemi.

 

Ku zdravému lesu patria aj dobré vodné podmienky, teda pramene, potoky a mokrade, ale taktiež aj lesné cesty v dobrom stave, po ktorých sa nestráca z lesa v prípade silných dažďov jednak vymytá pôda ale aj samotná voda. 

 

A ku zdravému lesu patrí určite aj dostatok vtáctva, hmyzu a obojživelníkov. Tie potrebujú vhodné podmienky, na ktoré je potrebné, aby lesník myslel - napríklad aj vo forme ochrany hniezd vzácnych druhov, okolo ktorých sa nebude vykonávať ťažba dreva.

 

Aktuálne však čelíme zhoršujúcemu sa zdravotnému stavu lesov z pohľadu náchylnosti mnohých druhov stromov na rôzne ochorenia a škodcov, z pohľadu straty vody, erózie a miznutia druhov, viazaných na lesné spoločenstvá. Preto by sme mali chrániť lokality, kde je ešte les v dobrej kondícii, ale snažiť sa tiež obnoviť dobré podmienky aj na miestach, kde už prišlo ku poškodeniu. Všetko je však potrebné robiť s najvyšším možným poznaním prírodných procesov, aby sme dovolili prírode v obnove nadväzujúcej na doterajšiu evolúciu druhov.

Lesy 1.JPG
Lesy 6.JPG
Lesy 3.JPG
Lesy 5.JPG
Lesy 5.JPG
Lesy 4.JPG

"Lesy a lesné hospodárstvo je dôležité pripraviť na zmeny klímy – adaptovať sa na prebiehajúce alebo očakávané zmeny, zvyšovať odolnosť systémov a zároveň, pokiaľ to bude možné, naučiť sa v maximálnej miere využívať pozitívne účinky zmeny klímy.

 Je nevyhnutná úprava drevinového zloženia, rekonštrukcia lesných porastov poškodených rôznymi činiteľmi ako aj podpora druhovej a genetickej diverzity lesných porastov. Realizovať opatrenia, ktoré prispejú k eliminácii pôdnej erózie v lesoch, zníženiu citlivosti lesov na sucho, ako aj k zníženiu rizika lesných požiarov. 

 Mimoriadne dôležité je zadržiavanie vody v krajine a to aj z hľadiska zachovania rozmanitosti prírody, pričom ochrana, obnova a manažment mokradí a inundačných území je zásadnou podmienkou pre biodiverzitu.

Uvedomelým, aktívnym prístupom, zmenou životného štýlu sa môžeme všetci spolupodieľať na zvládnutí výziev, ktoré nám zmena klímy prináša."

Zdroj : Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy

         

Poďte nám pomôcť ich zrealizovať ešte oveľa viac.

bottom of page