top of page

Prečo sa venujeme projektom v lesoch?

Lesy sú významným prvkom krajiny a plnia množstvo funkcií. 

Produkcia dreva je síce významnou, ale nie jedinou ich funkciou. 

Dnes sa už intenzívne hovorí o tom, že mimoprodukčné funkcie lesa sú často rovnako, ak nie viac dôležité, ako tá produkčná.

Čo medzi ne patrí?                                     

Naše projekty v lesoch

Spolupráca lesníkov a ochranárov v Mestských lesoch Bratislava

1. foto.jpg

V Mestských lesoch BA prebieha spolupráca lesníkov s ochranármi pri plánovaní ťažby a pri rôznych úpravách už viac ako 10 rokov.

Výsledkom je prístup ku všetkým činnostiam v lese, ktorý akceptuje požiadavky lesníkov na produkciu a ťažbu dreva, ale rovnako akceptuje aj požiadavky ekológov a prírodovedcov, pričom sa nezabúda ani na požiadavky verejnosti na kvalitný priestor na rekreáciu.

Všetky tieto funkcie sú v zhode, a to nás veľmi inspiruje, ako možnosť, ktorá by mohla byť budúcnosťou v akomkoľvek type lesov.

Spolupráca s Lesmi SR š.p. pri výbere a označovaní stromov na dožitie

Spolupráca s Lesmi SR vznikla v roku 2020 ako spontánna reakcia na pomerne veľké množstvo sťažností turistov a milovníkov prírody na z ich pohľadu veľké množstvo ťažby v lesoch a zásahy lesníkov, po ktorých vznikli väčšie odkryte plochy.

Informácie o klimatickej zmene a prebiehajúcej strate biodiverzite nám však ukazujú, aké dôležité je, aby podložie v lese neostalo po ťažbe na veľkých plochách odhalené a aké sú dôležité pre zdravie lesného porastu staré košaté stromy, nazývajúce sa aj materské…

Limbach 1.JPG

Koncepcia rozvoja Mestských lesov Pezinok

7. foto.jpg

Mesto Pezinok, v porovnaní s ostatnými mestami v okolí na podhorí Malých Karpát, je asi posledné, ktoré má veľmi vysoko uprednostňovanú funkciu produkcie dreva, a naopak, veľmi málo sa v mestských lesoch prihliada na rekreačnú funkciu a funkciu zadržiavania CO2, vody a ochranu biodiverzity.

Porovnanie s inými mestskými lesmi väčších miest na Slovensku, ale napríklad aj lesmi blízkej Modry, nás nasmerovalo k prepojeniu viacerých občianskych združení, ktoré iniciovali v druhej polovici roka 2021 vznik petície, ktorej snahou bolo zmeniť koncepciu Mestských lesov Pezinok  na Pezinský lesopark a predovšetkým iniciovať zmeny v zmluve s nájomcom, ktorý ML Pezinok spravuje. 

Mokrade a zadržiavanie vody v lesoch

Zhoršujúca sa situácia so stavom podpovrchových a podzemných vôd nielen v lokalite západného Slovenska nás vedie ku hľadaniu spôsobov, ako udržať vodu v lesoch čím dlhšie.

S lesníkmi v Lesoch SR a v Mestských lesoch PK hľadáme spôsoby, ako obnoviť vysychajúce mokrade. Okrem toho mapujeme a čistíme lesné studničky, ktoré môžu byť na jednej strane zdrojom pitnej vody pre turistov, ale väčšinou sú aj liahniskom chránených druhov obojživelníkov.

Trápi nás tiež stav lesných ciest, významne negatívneho prvku rýchleho odtekania vody po výdatných zrážkach.

Toto všetko sú otázky, ktoré chceme riešiť.

Mokrade v lesoch.JPG

Prepájanie s lesníkmi, ŠOP a ochranármi

Duchonka privítanie.JPG

Slovensko nie je práve tou krajinou, kde sú všetci lesníci a ochranári vo výraznom súlade. Naopak, v posledných rokoch sa dosť výrazne vystupňovala agresivita niektorých radikálnejších skupín na všetkých stranách, ktorá však zatiaľ nepriniesla nič výrazne pozitívne, z čoho by profitovala príroda a človek zároveň.

Keďže sme zameraní skôr na hľadanie riešení, vytvorili sme s lesníkmi a ochranármi niekoľko zmiešaných pracovných skupín, ktoré už majú za sebou viaceré zaujímavé projekty.

Dokonca sa nám podarilo zorganizovať viacdenné stretnutie v teréne, kde sme prepojili lesníkov viacerých odštepných závodov a lesných správ s pracovníkmi štátnej ochrany prírody troch chránených krajinných oblastí a pridali sa ochranári z dvoch občianskych združení.

A takýchto stretnutí a projektov, ktoré z nich vzišli, by sme radi zorganizovali ešte viacero…

bottom of page