top of page

Prečo sa venujeme vytváraniu predelov v krajine?  

Slovensko patrí medzi krajiny s najväčšími plochami poľnohospodárskej pôdy bez potrebných predelov v rámci EÚ. Je to spôsobené aj historicky, ako dedičstvo z obdobia pred rokom 1989, ale aj skutočnosťou, že enviromentálne pohľady u nás sú menej viditeľné, ako v okolitých krajinách, v ktorých sa už venujú vytváraniu biopásov a biokoridorov.

 

Aký majú vlastne takéto predely význam?

Čo sa nám už podarilo v rámci biopásov vytvoriť a zachrániť?

Stromová alej na cyklotrase medzi Viničným a Slovenským Grobom

Lipky .jpg

Cyklotrasa medzi týmito obcami bola realizovaná iba ako asfaltový pás spájajúci dve obce, pričom časť trasy medzi obcami je práve v strede poľnohospodárskej pôdy.

 

Už počas jej realizácie bol v časti pri Viničnom plánovaný výrub všetkých stromov, nakoľko jej trasa bola vytýčená na ploche, kde rástol pás stromov. Tam sme stihli skutočne v hodine dvanástej zastaviť mechanizmy, ktoré pripravovali plochu na jej výstavbu. Projekt sa podarilo pozmeniť a bol pretrasovaný tak, aby všetky stromy na jednej strane cyklotrasy boli zachované.

Cyklotrasa medzi týmito obcami bola realizovaná iba ako asfaltový pás spájajúci dve obce, pričom časť trasy medzi obcami je práve v strede poľnohospodárskej pôdy.

Už počas jej realizácie bol v časti pri Viničnom plánovaný výrub všetkých stromov, nakoľko jej trasa bola vytýčená na ploche, kde rástol pás stromov. Tam sme stihli skutočne v hodine dvanástej zastaviť mechanizmy, ktoré pripravovali plochu na jej výstavbu. Projekt sa podarilo pozmeniť a bol pretrasovaný tak, aby všetky stromy na jednej strane cyklotrasy boli zachované.

Okamžite po jej dokončení sme začali s jednaniami s obcou a miestnym poľnohospodárskym družstvom o vyňatie pásu po oboch stranách pozdĺž trasy dlhej približne jeden kilometer. Postupne sme v septembri 2021 vysadili 50 líp a zasiali po celej dĺžke po oboch stranách lúčny pás zo zmesi, ktorá má genetický základ blízky rastlinstvu vyskytujúcemu sa v tejto oblasti. V marci 2022 sme dosadili medzi lipy ovocné stromčeky a kríky a v časti, ktorá je vďaka mokradi zaujímavú časť roka podmočená, aj vŕby.

Počas najbližších rokov nás čaká polievanie stromov v čase výraznejšieho sucha a pravidelné kosenie lúčneho pásu. Privítame preto pomoc so zabezpečením zdrojov na tieto akcie.

Pás ovocných stromov pri Šenkviciach

Na okraji obce Šenkvice sme pomáhali so sadením pásu ovocných stromov, ktoré sme sadili do jestvujúceho trávnato – krovinatého predelu. Aj v tejto lokalite nás čaká v čase sucha zabezpečiť polievanie stromov a brániť krovinám ich zarastaniu.

Pás ovocných stromov pri Šenkviciach.jpg

Melioračné kanály

Výrazným krajinotvorným prvkom dnes sú melioračné kanály, ktoré po desaťročiach bez údržby zarástli na mnohých miestach stromami a kríkmi a stali sa z nich biokoridory, miesta hniezdenia vtákov a miesta, kde sa liahnu a žijú obojživelníky a hmyz, ktoré by v krajine bez vegetácie nemali šancu.

Kanál Prietrž.jpg

Ich dopad, či už pozitívny v spomínaných pásoch vegetácie, alebo negatívny, po prípadnom vyčistení (ktoré by spôsobilo odvodnenie krajiny ale aj stratu obrovských plôch pre život živočíchov) je v rámci našej krajiny obrovský. Takýchto kanálov je totižto na Slovensku vyše 6.000 kilometrov a je rozdiel, či to bude 6.000 kilometrov pásov vegetácie alebo vyschnutých plôch s odkrytou pôdou bez života.

bottom of page