top of page

Melioračné kanály

V roku 2021 na jeseň sa po desiatkach rokov spustil celoslovenský projekt čistenia melioračných kanálov. Zarastením týchto pôvodne odvodňovacích kanálov vegetáciou (vďaka desiatkam rokom bez údržby) sa okrem pribrzdenia odvodňovania krajiny vytvorili na sieti vyše 6000 km kanálov po Slovensku súvislé plochy vegetácie, často s množstvom drevín a kríkov. „Sprírodnenie” brehov a dna vytvorilo veľmi vhodné, miestami až ideálne podmienky na život  a rozmnožovanie vtáctva, hmyzu, obojživelníkov a iných živočíšnych druhov.

Revitalizacia.JPG
Hydromelioračný kanál Prietrž 1.jpg
Kanál Prietrž.jpg

Projekt čistenia, ktorý sa v roku 2021 išiel obnoviť, nadväzoval na starú metodiku, pri ktorej malo prísť k masívnemu stŕhaniu vegetácie, vrátane výrubu celých úsekov drevín a krovín a taktiež vrátane strhnutia trávnatého porastu až na dlažobné kocky, ktoré kedysi tvorili dno kanálov.

 Takýto typ čistenia však radikálne zničil na prvých úsekoch všetky útočiská živočíchov, odstránením stromov vytvoril priestor bez tienenia, ktorý sa v letných mesiacoch môže výrazne prehrievať a hlavne hrozilo obnovením odvodňovacej funkcie výrazné vysychanie krajiny v okolí kanálov.

Z týchto dôvodov sme vstúpili do komunikácie so spoločnosťou Hydromeliorácie š.p., ktorá zastrešovala započatú údržbu kanálov. Súhlasili s vytvorením skupiny, do ktorej vtiahneme odborníkov zo všetkých sekcií, ktoré majú čo povedať k danej problematike. Rovnako sme ich prepojili so štátnou ochranou prírody a ďalšími občianskymi združeniami, ktoré majú skúsenosti s obnovou vodných tokov a ochranou biotopov, ktoré sa v nich a okolo nich vyskytujú.

Výsledkom bolo pozastavenie pôvodného projektu na prelome rokov 2021 a 2022 a vytvorenie pilotného projektu, v ktorom by sa zmenila metodika na citlivý prírode blízky spôsob, ktorý sa používa už vo viacerých krajinách Európy. Na tento pilotný projekt sme vybrali lokalitu Prietrž v okrese Senica.

Po úvodnom návrhu a odkonzultovaní všetkých detailov s odborníkmi sme boli priamo na mieste inštruovať realizátorov, akým spôsobom vyberať sediment, ako meandrovať dno a vytvárať pri tom vhodné zákutia pre život obojživelníkov.

Našli sme aj spôsob, ako sa dá odstraňovať sediment bez výrubu stromov a krovín. Dokonca sme údržbu spojili s mechanickou likvidáciou invazívnych drevín a využili sme odstraňovanie s koreňovým balom na vytváranie priehlbín vhodných ako liahniská. Po odstránení sedimentu sa vytvoria dočasné hrádzky, ktoré znížia odtok vody v období, v ktorom jej nebude nadbytok.

Za zmienku stojí aj skutočnosť, že pri hľadaní najvhodnejšieho spôsobu zásahu sme komunikovali aj s vedením obce, s farmármi a obyvateľmi, ktorí nám dokumentovali priebehy záplav. Takže sme skutočne brali do úvahy všetky možné pohľady na problematiku odvodňovacích kanálov.

 

Po schválení tejto novej metodiky by mal byť obnovený projekt údržby kanálov na jeseň 2022 a týmto spôsobom by sa malo pokračovať aj do budúcna.

         

Poďte nám pomôcť ich zrealizovať ešte oveľa viac.

bottom of page