top of page

Mahulanka

Mokraď Mahulanka vznikla na „sútoku” Viničianskeho kanála a potok Mahulanka.

Zámerne sú pri slove sútok úvodzovky, pretože predtým, ako sa sem vrátil približne okolo roku 2014 po desiatkach rokoch bobor, sa jednalo o dva vodné toky, ktoré boli prakticky počas celého roka suché.

Práve usadením sa bobra v tejto lokalite, pomohli ním vybudovaní hrádze postupne udržiavať vodu v týchto vodných tokoch celoročne a poľnohospodárska pôda v okolí ich sútoku sa zmenila na mokraď.

V prvých rokoch poľnohospodári významne vzdorovali skutočnosti, že by časť nimi obhospodarovanej pôdy mala ostať neproduktívna a snažili sa o jej obrábanie. Často krát práve orba v nevhodnom období ohrozovala živočíchy, ktoré sa tu s premenou pôdy na mokraď začali vyskytovať.

Postupne sme našťastie s poľnohospodármi začali nachádzať kompromis, až sme došli v roku 2021 ku bodu, kedy sme spolu s nimi vykolíkovali podľa leteckých snímok oblasť, ktorá býva časť roka zaplavená, aby v tej časti zbytočne nevykonávali orbu a výsev plodín.

Za posledné dva roky, odkedy sa tu zminimalizovali poľnohospodárske zásahy, sa na mokradi usídlilo viacero chránených druhov vtákov a obojživelníkov. V roku 2020 a 2021 boli monitorované ornitológmi a ich výskyt sme pre verejnosť zdokumentovali na informačnej tabuli, umiestnenej pri mokradi.

Okrem stálych druhov živočíchov typických pre našu oblasť, tu boli pozorované aj nové, čisto viazané na bobrie mokrade. Všeobecne sa tu zvýšila početnosť vtáctva, obojživelníkov, ale aj rýb priamo v hrádzach bobra. Z takých známejších sem chodia loviť volavky popolavé, bocian čierny, čajky smejivé, labute veľké a trasochvosty biele. Mladé tu vyvádzajú kačice divé a sliepočky vodné. Z cicavcov hrádze vyhovujú ondatrám pižmovým.

bobria voda Vinicniansky potok, dron zaciatkom juna 2021, uz menej vody.jpg

Bobor vodný (Castor fiber)

bobor, Viniciansky potok X Mahulanka, 26.4_edited.jpg

Je na Slovensku chránený živočích európskeho významu so spoločenskou hodnotou 2000 €. Je najväčším európskym hlodavcom. Bobor si svoje životné prostredie tečúcich a stojacich vôd prispôsobuje hrádzami z konárov a blata, aby mal dostatok vody a potravy. Bobriu rodinu tvorí väčšinou päť členov. Je silne teritoriálny a rodinne založený. Živí sa výlučne rastlinnou potravou, hlavne bylinami a v menšej miere kôrou stromov. Pred stopäťdesiatimi rokmi ho na území Slovenska vyhubil človek a opäť sa k nám vracia od konca 20 storočia. V prírode je užitočný tým, že svojimi hrádzami zadržiava vodu v krajine a vytvára špecifický biotop pre množstvo organizmov. Prínosy prevyšujú aj nad lokálnou stratou rýchlorastúcich stromov.

Vták veľkosti holuba. Je sťahovavý a prilieta medzi prvými už od februára. Živí sa hmyzom, červami a pod. Hniezdi na zemi pri mokradiach, na mokrých lúkach a poliach, ktoré v krajine ubúdajú a s nimi aj cíbiky. Tiež ich decimuje intenzívne hospodárenie, kosenie a chemizácia. Jeho počty v SR od konca 20. storočia klesajú. V Červenom zozname vtákov Slovenska (ČZ*) je cíbik hodnotený ako zraniteľný. V okrese Pezinok sa každoročne zdržiava pri Modre a VN Vištuk. Pri Pezinku, Viničnom a Slovenskom Grobe nehniezdil už desaťročia. Podarilo sa to až teraz pri tejto vode. Na jar sa tu zdržiavalo 8 vtákov a v júny boli pozorované aj mladé, vďaka vode a nehospodárenia v jej okolí.

Cíbik chochlatý (Vanellus vanellus)

cibik ink.F, Vinicniansky potok X Mahulanka, 9.5_edited.jpg
kulik riecny, Vinicniansky potok X Mahulanka, 25.4_edited.jpg

Kulík riečny (Charadrius dubius)

Sťahovavý druh trochu väčší od vrabca. Živí sa hmyzom v okolí rôznych vôd a hniezdi na zemi na štrkovom podklade. V ČZ* je hodnotený ako menej dotknutý. V SR hniezdi 2000 až 3000 párov.

V okrese Pezinka je bežný vo vhodných biotopoch.

Hniezdenie nebolo dokázané, ale pravdepodobne hniezdil v jame tehelne. Tu sa celú jar zdržiavalo 10 – 20 ex. ale hniezdenie nebolo dokázané.

Šišila bocianovitá (Himantopus himantopus)

Vták veľkosti hrdličky. Sťahovavý a na Slovensku hniezdi nepravidelne v počte iba niekoľkých párov. Pri migrácii, ale aj na hniezdenie, vyhľadáva zatopené lúky, či polia a plytké vody s bahnom, v ktorom hľadá potravu. Šišila je druh európskeho významu a v ČZ* je zaradená medzi silne ohrozené druhy. V okrese Pezinka sa vyskytuje vzácne na ťahu a o hniezdení nie je žiadny záznam ani historicky. Iba v niektorých rokoch bol jeden exemplár pozorovaný pri Modre a na VN Budmerice. Tu na zaplavenom poli sa na migrácii zastavili až dve šišily.

sisila, Vinicniansky potok X Mahulanka, foto Daniel Okon mob. 25.4_edited.jpg
kaluziak cervenonohy, sutok Mahulenka Viniciansky potok, 28.3_edited.jpg

Kalužiak červenonohý (Tringa totanus)

Je veľkosti drozda a sťahovavý. Zriedkavý hniezdiaci druh na vlhkých lúkach s výrazne klesajúcou početnosťou. V ČZ* je ako silne ohrozený.

V okrese Pezinok sa občas objaví pri Modre, nehniezdil tu ani historicky. Na našej vode mokrade sa objavili tri jedince na migrácii.

Chriašť bodkovaný
(Porzana porzana)

Je veľkosti drozda a hniezdi v nízkej močiarnej vegetácii. Je chránený druh európskeho významu. Tu bol pozorovaný na migrácii. V okrese Pezinka sa objavuje len zriedka pri Modre a Svätom Jure.

cibik ink.F, Vinicniansky potok X Mahulanka, 9.5_edited.jpg
mociarnica mekotava, sutok Mahulenka Viniciansky potok, 28.3_edited.jpg

Močiarnica mekotavá
(Gallinago gallinago)

Vták veľkosti drozda hniezdi na zemi v lúčnych mokradiach. V ČZ* je ako silne ohrozený druh. V posledných rokoch populácia výrazne klesla o viac ako 50 %. Ohrozuje ju intenzívne poľnohospodárstvo a meliorácia. Tu sa močiarnica zastavila na migrácii a nehniezdila, rovnaké je to v celom okrese.

Beluša veľká (Ardea alba)

Je veľkosti bociana. Na Slovensku hniezdi iba na pár miestach v rozľahlých trstinách. V ČZ* je zaradená medzi zraniteľné a je to druh európskeho významu. V okolí Pezinka sa občas vyskytuje na poliach pri migrácii a zimovaní, kde požiera hraboše. Tu bola pozorovaná jedna na migrácii, ktorá v poľnej mokradi hľadala žaby.

belusa velka, Vinicniansky potok X Mahulanka, 6.6_edited.jpg
kacica chrapka, sutok Mahulenka Viniciansky potok, 28.3_edited.jpg

Kačica chrapka (Anas crecca)

Naša najmenšia kačica. Na Slovensku hniezdi len ojedinele v trávnatých mokradiach, na migrácii je bežnejšia. V ČZ* je ako silne ohrozená. V rámci okresu sa pomerne bežne zastavuje na vodných nádržiach. Tu boli pozorované tri jedince v najhlbšej časti poľnej mokrade.

Ďaľšie živočíchy na mokradi Mahulanka

Poľná mokraď láka aj spevavce. Počas migrácie sa tu zastavili aj trasochvosty žlté (Motacilla flava), ktoré bežne v okrese Pezinok nehniezdia.

Zo skupiny bahniakov, typických hľadaním potravy v bahne, tu boli zaznamenané na Slovensku nehniezdiace druhy: Kalužiak močiarny (Tringa glareola), Kalužiak perlavý (Tringa ochropus), Kalužiak sivý (Tringa nebularia), Bojovník bahenný (Philomachus pugnax), Hvizdák malý (Numenius phaeopus)- historicky prvý záznam pozorovania v okrese Pezinok.

Bobria hrádza a poľná mokraď sa stala aj významným liahniskom obojživelníkov.

Na Slovensku sú všetky obojživelníky chránené. Ropucha zelená (Bufotes viridis) je chránený druh európskeho významu, Skokan rapotavý (Pelophylax ridibundus) predstavuje chránený druh národného významu.

Mahulanka je  tiež vhodným biotopom pre vážky. Z niekoľkých pozorovaných druhov vyberáme zriedkavý druh Šidlo trstinové (Aeshna affinis), ktoré je v Slovenskom červenom zozname vážok v kategórii LRnt - blízke ohrozeniu.

Zaujímavosťou je, že vyžaduje stojatú prehrievanú vodu, akú poskytuje práve bobria hrádza.

         Poďte nám pomôcť ich zrealizovať ešte oveľa viac.

bottom of page