top of page

Priority ochrany lesov v okolí Pezinka


Počas spoločného stretnutia v júli 2021 sme v teréne riešili niektoré budúce priority na ochranu lesov v okolí Pezinka.

219484416_4077385045685050_4693002299936474000_n.jpg
218044146_4077384919018396_1489023272598548025_n.jpg

Obnova lesa po kalamite

Mapovali sme holiny po víchrici spred 10 rokov a ako sa na nich uchytáva nový dorast stromov. Paradoxne, na miestach, ktoré neboli vyžínané od burín, sa tu v skrýši tvorenej veľkými plochami chabzdy už nachádza kvantum mladých bukov, dokonca aj dubov, javorov a jaseňov. A naopak, na miestach, kde sú plochy dosádzané a kosené, je vidno, ako radikálne vyschlo podložie a ako časť dosadených stromčekov už melie z posledného.

Budeme sa o tomto rozprávať s lesníkmi, či sa nedá nechať tieto plochy bez údržby, aby sa pri vyžínaní burín nepoškodili množstvá mladých stromčekov. Navyše ich burina a malinčie chráni pred ožerom zverou.
 

Ochrana stromov významých pre chránené druhy živočíchov

Tiež sme s entomológom (hmyzológom) hľadali, ako vyzerajú stromy, v ktorých žijú fúzače veľké a iný chránený hmyz, čo na prvý pohľad bežný smrteľník na strome nevidí. Niektoré také stromy sme našli bohužiaľ už s bodkami na výrub. Takže nás čaká prediskutovať s lesníkmi možnosť výmeny týchto stromov za iné, ktoré nehostia chránené druhy hmyzu.

 

Skontrolovali sme aj hniezda chránených vtákov, ktoré už sú síce prázdne, ale podľa ich okolia sme chceli vidieť, či boli v tejto sezóne obsadené. Našťastie boli, takže aj keď sú niektoré pri turistických chodníkoch, nenechali sa vtáky odradiť a vychovali tu mladé. V jednej hniezdnej lokalite bolo vlani aj určené ochranné pásmo proti výrubu, ktoré je super, že bolo dodržané. Možno aj vďaka tomu tam jastraby hniezdili aj v tomto roku.

 

Mapovanie porastov s plánovanou ťažbou


Okrem toho stále mapujeme porasty, kde je plánovaná v najbližších kvartáloch ťažba, či tam neobjavíme ďalšie miesta a stromy, ktorých hodnota pre les predčí hodnotu ich dreva. Aj dnes sme ich našli zopár. Budeme o nich diskutovať s lesníkmi a verím, že nájdeme kompromis, tak ako väčšinou doteraz. Trošku sa už rozdeľujeme územne a podľa toho, čo je kde potrebné riešiť.

Monitoring ťažby  

Následne, v mesiacoch jún a júl 2021 sme podrobne zmonitorovali prebiehajúcu a plánovanú ťažbu pre 3Q roku 2021. V období júla až septembra prebiehajú pravidelne v lesoch najväčšie ťažby práve v najstarších lesných porastoch. Je to z toho dôvodu, že v starých stromoch hniezdi vtáctvo a ťažba teda môže začať až po odlete mláďat z hniezd.

1. foto.jpg

Pozorne sme prešli celkovo 20 lesných porastov, ktoré sú staršie ako 100 rokov o celkovej rozlohe 170 hektárov. Najdôležitejší fakt je, že v žiadnej oblasti ťažby sme nenarazili na výrub holorubným spôsobom, alebo výrub celého pásu lesa. Všetky stromy na ťažbu sú vyberané a vyznačované jednotlivo tak, aby po ich vyťažení ostal dostatok stromov vekovo aj druhovo rozmanitých a les si zachoval svoje funkcie.

Pri obhliadke porastov sme objavili niektoré porasty, ktoré môžeme považovať za vzorovú starostlivosť o les. Našli sme však aj také, ktoré nás motivujú pokračovať v komunikácii a nadväzovaní spolupráce s lesníkmi k dosiahnutiu cieľa prírodne blízkeho hospodárenia v našom lese a skutočného plánu starostlivosti o les.

ŤAŽBA V MESTSKÝCH LESOCH

 

Spoločne s členom Zelenej hliadky sme si prešli štyri, vekom veľmi významné dielce mestských lesov. Pozdieľali sme si skúsenosti so spoluprácou s lesným hospodárom, priebeh vyznačovania stromov na dožitie a priebeh plánovanej ťažby..

 

2. foto.jpg

ŤAŽBA V ŠTÁTNYCH LESOCH PEZINKA

 

Vzorový príklad starostlivosti o les

 

Tento porast sa nachádza kúsok pod Malým Javorníkom, má vek 100 rokov a rozlohu 6ha. Na výrub je označených len pár stromov, ktoré je naozaj vhodné vyťažiť z dôvodu presvetlenia lesa a uvoľnenia priestoru na rast väčším stromom v okolí. Takýto spôsob výrubu je pre les ozdravný, lesník si zároveň naplní svoj plán na ťažbu určeného objemu dreva a ušetrí sám sebe množstvo práce so sadením nových stromov.

3. foto.jpg
4. foto.jpg
5. foto.jpg

Ako môžete vidieť na fotkách v lese sú krásne košaté veľké stromy, ktoré majú priestor pre rast koruny. Takéto stromy sú odolné voči vetru, svojou korunou poskytujú tieň mladým stromom a miesto pre hniezdenie vtáctva. Zo semien týchto stromov narastú v lese prirodzene nové stromy, ktoré sú prispôsobené na  aktuálne podmienky lesa. Lesníkovi sa les prirodzene obnovuje a omladzuje sám a nemusí finančne aj časovo náročne vysádzať nové stromy. Umelá výsadba je  málo efektívna a vzniká ňou vekovo jednoliaty neodolný les.

 

Lesník ponecháva v lese aj torzá starých stromov a mŕtve drevo, v ktorých žije rôznorodý lesný hmyz. Fúzača alpského, ani roháča veľkého v mladučkom 35 ročnom vyčistenom lese nestretnete, pretože ich život je viazaný na staré stromy.

Čistenie lesa od torz starých stromov a mŕtveho dreva

 

V niektorých porastoch sme narazili na opačný jav a les bol takmer dokonale vyčistený. Pre turistu by to mohol byť na oko krásny pohľad. Staré drevo bolo nahrnuté na hromady, ktoré sa z lesa vyvozia a predajú na palivové drevo. Malinčie a náletové dreviny boli odstránené krovinorezom a pod stromami ostalo maximálne suché lístie, či tráva.

6. foto.jpg
7. foto.jpg

Takéto zásahy je však potrebné vykonávať veľmi odborne. Určitý pomer torz starých stromov a mŕtveho dreva musí vždy v lese ostať, aby mal les svoje prirodzené prostredie a bohatý výskyt hmyzu. Človeka, ktorý čistí les treba náležite poučiť, čo sú škodlivé náletové dreviny, ktoré je potrebné odstrániť a čo sú kríky, ktoré chránia mladé výhonky nových stromov pred obžratím vysokou zverou.

Rôznorodé vyznačovanie stromov na dožitie

 

Vyznačovanie stromov na dožitie je v pezinských mestských lesoch viac rozbehnuté ako v štátnych. Keďže toto úsilie trvá už dlhšiu dobu, lesný hospodár rešpektuje výber stromov členom Zelenej hliadky a na výbere stromov spolupracujú. Naše snahy o tlak na vyznačovanie stromov na dožitie v štátnych lesoch sa tiež už rozbiehajú, máme zmonitorovaných 4 lesné dielce, v ktorých ich už lesný hospodár vyznačil.

 

Napriek tomu, že spomíname len pezinské lesy, značenie stromov na dožitie tu nie je jednotné. Máme v pláne komunikovať s lesným hospodárom a zjednotiť značenie stromov na dožitie v Pezinku. Komunikujeme aj s vedením lesov SR, aby toto značenie malo jednotnú podobu všade, pretože v Bratislavskom lesoparku je ďalší spôsob značenia a to oranžovým krížikom. Po dohodnutí finálneho jednotného spôsobu značenia sa budeme venovať aj osvete verejnosti, aby túto ochrannú značku na strome vnímali pozitívne.

8. foto.jpg
9. foto.jpg
11. foto.jpg

Výrub stromov s dutinami a stromov na hniezdenie

 

Lesný hospodár je síce odborne znalý lesa, ako sme však zažili na vlastnej skúsenosti, často krát označí na výrub strom životne dôležitý pre významný druh vtáctva. Aj bez znalosti ornitológie sme napríklad zabránili výrubu pár stromov, kde hniezdil vzácny bocian čierny. Počas zimy, kedy na stromoch nie je lístie, preto chceme opäť prejsť staršie porasty a hľadať stále hniezda a dutiny stromov, aby sme takéto stromy ochránili pre vtáctvo.

Pestovanie jednoliatych neodolných porastov

posledná.jpg

Ekologicky orientovaní ľudia nemajú výrub stromov radi.

V niektorých mladých jednoliatych porastoch by sme však pri starostlivosti o les privítali podstatne širšiu prebierku mladých stromov. Je to z toho dôvodu, že husté rovné mladé stromy vedľa seba narastú v rovnakej výške ako špáratká a budú mať len minimálnu korunu.

 

Takéto rovné stromy bez zbytočných vetiev sú pre lesníka hodnotné pri predaji dreva, preto ich niektorí lesníci úmyselne pestujú. Jednoliaty hustý les so stromami s malou korunou je po všetkých stránkach úplne neodolný - voči záplavám, víchriciam a aj škodcom.

bottom of page