top of page

Petícia za Pezinský lesopark

Mesto Pezinok vlastní vyše 1100 ha krásnych lesov. Mestské lesy majú slúžiť občanom na rekreáciu, nie na ťažbu dreva štátnemu podniku Lesy SR. Moderné mestá začínajú mať vlastné lesoparky a po ich vzore požadujeme vlastný lesopark aj pre Pezinských občanov.

 

Mestské lesy Pezinok (MLP) predstavujú lesný celok o rozlohe 1171,54 ha. Patria sem aj lesy známych rekreačných lokalít Slnečné údolie, či Kolárske. Máme tu aj významné stromy, či už svojim vekom, z ktorých najstaršie slávia už 200 rokov, alebo stromy slúžiace na hniezdenie chráneného vtáctva.

Mesto Pezinok zverilo už od roku 1993 starostlivosť o tieto lesy štátnemu podniku Lesy SR na základe nájomnej zmluvy. Podľa aktuálneho členenie ide prevažne o hospodárske lesy, ktoré slúžia na produkciu dreva a len menšia časť týchto lesov je ochranná z dôvodu rekreačnej funkcie.

Na základe nájomnej zmluvy už 28 rokov hospodári v Pezinských mestských lesoch štátny podnik Lesy SR s väčším dôrazom na hospodársku funkciu lesa, na úkor rekreačnej funkcie lesa, ktorú by občania očakávali. V dôsledku toho dlhodobo pretrváva stav, kedy sú mimoprodukčné fukcie lesa (spoločenská, pôdoochranná, vodohospodárska a klimatická) v úzadí.

Celkový objem plánovanej ťažby v období 2019-2028 je 71 960 m³.

 

Tento stav lesov verejnosť veľmi citlivo vníma a počas druhej vlny pandémie ho zaznamenala o to výraznejšie, o čo viac sme každý z nás trávili viac času práve v lese.

S touto petíciou sa preto obraciame na našich mestských poslancov a celé vedenie mesta Pezinok s cieľom premeniť lesy vo vlastníctve Mesta na moderný lesopark s prioritou rekreačnej funkcie po vzore okolitých miest, ako napríklad Bratislava.

Tazba_edited.jpg
lesy_v_okoli_PK.png
Fuzace.jpg

Párenie fúzačov alpských

Strom_edited.jpg

Tieň starých košatých stromov

Studnička_edited_edited.jpg

Lesné studničky

Vazka.jpg

Vážka pri vodnej ploche

Za týmto účelom žiadame primátora mesta Pezinok a mestské zastupiteľstvo o nasledovné:

  1. Prehodnotiť súčasnú nájomnú zmluvu medzi Mestom a Lesmi SR a zvážiť možnosť jej vypovedania ku koncu roka 2021.

  2. Vypracovať koncepciu rozvoja mestských lesov Pezinka, ktorý by zosúlaďoval záujmy jednotlivých skupín rekreantov: peší turisti, cyklisti, bežkári, koniari, psíčkari, rôzne formy športu, rybári, poľovníci...

  3. Zabezpečiť FSC certifikáciu (Forest Stewardship Council) hospodárenia v mestských lesoch Pezinka. Je to najlepší medzinárodne používaný certifikačný systém, ktorý zaväzuje využívať pri hospodárení v lese vysoký štandard s ohľadom na životné prostredie.

  4. Prekategorizovať hospodárske lesy, na lesy osobitného určenia alebo ochranné lesy z dôvodu rekreácie.

  5. Vyčleniť na území mestských lesov dostatočné množstvo trvale bezzásahových plôch, t.j. plochy, v ktorých nebudú prebiehať výruby a les bude prirodzene rásť.

  6. Na ostatných plochách lesa dôsledne uplatňovať princípy prírode blízkeho hospodárenia v lese.

Konkrétne témy, ktoré ako občania požadujeme prioritne zabezpečiť:

  • Zlepšiť rekreačný potenciál lesov z pohľadu atraktivity a vnímania prírodného lesa, a to najmä jeho estetickej funkcie a pestrosti druhového zloženia.

  • Žiadať okamžité moratórium na všetku obnovnú ťažbu, minimálne do obdobia konca platnosti pôvodnej nájomnej zmluvy s Lesmi SR.

  • Dobudovať chýbajúcu rekreačnú infraštruktúru v spolupráci s lokálnymi občianskymi združeniami (turisti, cyklisti, bežci, spolky turistov a športovcov, atď).

VERONIKA KONÍKOVÁ

22769779_1727445243955650_5496514752484580688_o_edited_edited.jpg

Iniciátor petície

Som Pezinčanka a bývam priamo v jednej  z chatových oblastí. Téma starostlivosti o lesy mi je blízka. V tejto oblasti som začala spolupracovať s viacerými organizáciami a odborníkmi, preto postupne začínam rozumieť súvislostiam.  Pri pozitívnom tlaku na inštitúcie sa dajú dosiahnuť veľké zmeny.

bottom of page