top of page

Stretnutie k projektu revitalizácie hydromelioračných kanálov

Čo je nové s projektom úpravy cca 267 km melioračných kanálov po Slovensku za cca 30 mil. EUR, ktorého prípravný projekt nebol, jemne povedané, hodnotený najlepšie❓
Vyzerá, že je snaha všetkých zainteresovaných projekt zrealizovať čo najkvalitnejšie pri čo najmenšom negatívnom dopade na krajinu.
18.11.2021

Stretnutie k projektu revitalizácie hydromelioračných kanálov

➡️ Dnes sme sa za ochranárske organizácie SOS Birdlife a BROZ stretli na mieste pilotného projektu neďaleko Pezinka so zodpovednými pracovníkmi š.p. Hydromeliorácie, s pracovníkmi z MŽP a z MPRRV.
Prešli sme si v teréne aj upravenú plochu aj neupravené časti melioračného kanála, aj okolité biotopy vrátane mokrade a prítokov potokov, ktoré zahatil bobor. ⚠️ Ide hlavne o to, by bolo zrejmé, aká je prepojenosť týchto kanálov na okolitú krajinu...
Veľmi racionálne sme zhodnotili negatíva na zrealizovanom pilotnom čistení brehov a dna.
V konštruktívnej diskusii sme si vymenovali možnosti zlepšenia jednotlivých prvkov úpravy dna, brehov aj okolia kanálov.
Zámer projektu nie je zlý. Pretože využiť celú sieť kanálov jednak ako drenáž v prípade prívalovych dažďov, ale úpravami dna aj ako sústavu, v ktorej sa môže zachytená voda zadržať čo najdlhšie aj počas sucha, môže mať veľký význam práve v časoch, kedy budeme čeliť takýmto extrémom počasia.
Dôležité bude popri tom neznehodnotiť krajinotvornú funkciu a biotopy, ktoré tu za desaťročia vznikli.
Dohodli sme si aj konkrétne kroky, ktoré budú teraz nasledovať:
✅ Ku možným dopadom aj ku najoptimálnejším spôsobom realizácie sa bude ešte vyjadrovať skupina odborníkov, ktorá sa aktuálne formuje.
✅ Popri tom budeme všetky zúčastnené strany spolupracovať na obhliadkach lokalít a výbere najvhodnejších spôsobov pre tú ktorú časť krajiny.
✅ Mali by sa brať do úvahy aj staršie úspešné projekty, ktoré by pomohli výberu okrem iného aj najvhodnejšej úprave dna. Či už prehrádzkami alebo stavidlami.
V najbližšej dobe by sme mali dostať časový plán jednotlivých častí a lokalizáciu.
Tak si držme palce, aby nám vydržalo aktuálne pozitívne naladenie a aby sme mali dosť ľudských a časových kapacít stihnúť obhliadky a návrhy opatrení tak, aby sme stihli časový plán projektu, ktorý je záväzný.
A hlavne, aby sa našli najlepšie spôsoby, s ktorými budeme spokojní aj po rokoch.

bottom of page