top of page

Pojekt revitalizácie melioračných kanálov - videokonferencia

V rámci projektu čistenia a úpravy melioračných kanálov sme v stálej komunikácii.
Prepojili sme navzájom spoločnosť Hydromelioracie š.p., Ministerstvo pôdohospodárstva, Ministerstvo životného prostredia, generálne riaditeľstvo ŠOP, s občianskymi združeniami SOS Birdlife, WWF Slovakia, BROZ a ďalšími odborníkmi, ktorí už participovali na podobných projektoch.
20.12.2021

Pojekt revitalizácie melioračných kanálov - videokonferencia


Vymieňame si odborné materiály, mapy, informácie o lokalitách.
20.decembra sme mali všetci zúčastnení konferenčný hovor, ktorý sa týkal už konkrétnych úsekov kanálov a komunikácie okolo nich medzi realizátormi s ŠOP.

Východiská projektu:
➡️ Projekt nadväzuje na staršie požiadavky čistenia melioračných kanálov, ktoré ešte dobiehajú, pričom ich základ sa riešil dosť dávno na to, aby odrážal najnovšie prístupy k vode v krajine....
➡️ Súčasná legislatíva ešte stále prikazuje čistenie kanálov, odstraňovanie vegetácie a obnovenie ich funkcie odvádzania vody z krajiny...
➡️ Prichádzajú podnety z obcí a miest, že hrozia zaplavenia kvôli nefunkčnosti odvodňovacích kanálov.... Plus, že sú na mnohych miestach zasypané odpadom... . Na odstránenie odpadu je však treba odstrániť aj vegetáciu....
➡️ Vedecké poznatky ale smerujú k tomu, aby sme akceptovali zatopené plochy ako miesta dlhšieho uchovania vody v krajine.....
➡️ Niektoré oblasti sú v územiach (alebo blízko nich) ochrany chránených druhov rastlín a živočíchov. Tam je potrebný osobotný zreteľ a posúdenie, či sa vôbec bude a môže zasahovať do týchto území
➡️ Aj poľnohospodárska politika smeruje k ponechavaniu neproduktivnych plôch z dôvodov zvyšovania úrodnosti pôdy a zachovávania biodoverzity v poľnohospodárskej krajine.

Toto všetko je potrebné brať do úvahy, preto je potrebné pri každej lokalite individuálne posudzovať možnosti úpravy a údržby.

V rámci konferenčného hovoru sme si pomenovali viaceré požiadavky, ktoré by mali byť pri prvej fáze čistenia brehov, ktorá teraz prebieha, zachované:
- mal by byť odstránený odpad z melioračných kanálov, takže v miestach jeho výskytu je čistenie žiadúce.
- nemala by byť pri čistení strhnutá vrchná vrstva pôdy, iba prípadné náletové dreviny a spomínaný odpad
- výraznejšie odkrývať plochu kanála by sa malo robiť len v miestach, kde sa budú robiť neskôr vodozádržné úpravy dna
- dreviny by sa mali ponechať všetky, okrem tých, ktoré by bránili v úpravách dna kanálov
- drenážna funkcia sa bude obnovovať len v lokalitách, ktorú sú blízko intravilánov a v ktorých hrozia zaplavenia území v čase intenzívnych dažďov.

V zmysle tohoto sa budú robiť úpravy na prelome rokov v štyroch lokalitách, ktoré si odsúhlaisli realizátori so zástupcami ŠOP.

Na začiatku budúceho roka budú pripravené ďalšie lokality, ktoré si vopred prejde realizátor a príslušná ŠOP a určia si najvhodnejšie postupy pre danú časť kanálov.

bottom of page