top of page

Kľúčová obhliadka hydromelioračného kanála v Prietrži

Dnes bola, veríme že kľúčová, obhliadka kanála Prietrž, kde sa dočasne pozastavilo na začiatku týždňa jeho čistenie ⚠️⚠️⚠️
Zámerom bolo nájsť skutočne vhodný postup čistenia melioračných kanálov.
Nielen tohoto na Záhorí, ale všetkých kanálov aj v rámci terajšieho projektu čistenia, ale aj všetkých do budúcna... Alebo aspoň nastaviť pilotný dobrý postup, ktorý sa bude ďalej zdokonaľovať.
4. februára 2022

Kľúčová obhliadka hydromelioračného kanála v Prietrži

Ako sme už informovali, čistiť by sa mali tie lokality, kde prichádza pravidelne ku zatápaniu obcí, detto tam, kde sú dná zasypané odpadom, a rovnako aj miesta, kde sa budú robiť vodozádržné opatrenia.
Stretli sme sa tu s ľuďmi z Hydromelioracie, s viacerými odbornými pracovníkmi z MPRRaV a z PF UK, s realizatorom prác, so starostkou obce aj s miestnymi občanmi a farmármi.
Na obhliadku sme mali pripravené všetko, čo sme mohli získať o stave lokality, aj o probléme melioračných kanálov:
▶️ Dokumentácia záplav v obci z posledných cca 20 rokov
▶️ Telefonáty s farmármi a občanmi obce
▶️ Posúdenie lokality z pohľadu pedológa vrátane zmapovania typu pôdy a terénu vo vplyve na význam daného kanála
▶️ Stanovisko hydrologa vrátane jeho obhliadky vopred
▶️ Materiály o čistení a úpravách melioračných kanálov z Výskumného ústavu hydromelioracii a pôdy v ČR
▶️ Vopred sme sa spojili s Vlkom, ktorý svojho času zastavil drastické čistenie melioračnych kanálov, pričom sme si dohodli, aké základné princípy musí spĺňať čistenie kanálov, aby sme ho mohli nechať pokračovať.
▶️ Všetky detaily čistenia sme prešli aj so ŠOP, kde sme si rovnako odsúhlasili podmienky, z ktorých nie je možné kvôli ochrane prírody ustúpiť. Aj počas dnešných debát sme si niektoré otázky odsúhlasili s nimi telefonicky, keďže sa dnes nemali možnosť zúčastniť osobne (pričom lokalitu už mali predtým osobne zmapovanú, kde dali odporúčania pre OU ŽP).
Myslím, že sme získali maximum informácií, ktoré sa dali v tak krátkom čase získať.
Bohužiaľ, keďže táto lokalita má glejové pôdy a leží v údolí, skutočne sú tu vážne problémy so zaplavovaním nielen poľnohospodárskej pôdy, ale aj domov v obci.
Preto je nereálne tváriť sa, že ľudia tu nemajú čo bývať, pretože toto pôvodne nebola vhodná lokalita. A prehĺbenie dna kanálov je jedna z ciest, ktorá by im mala umožniť lepšie spávať.
Samozrejme, je tu viacero iných faktorov, pre ktoré sa tu opakujú záplavy.... Môže to byť stav lesov na nízkych kopcoch nad obcou... Aj skutočnosť, že orba plôch nad obcou by mala ísť optimálne po vrstevnici, pričom je to tu presne o 90 stupňov inak...
Rovnako by bolo potrebné kvôli zníženiu rýchlosti odtoku vody a prebiehajúcej erózii do budúcna doriešiť predel poľa nad obcou (opäť po vrstevnici) trávnatými pásmi a stromami. To sa však v rámci tohoto projektu nedá. Môžme len veriť, že raz príde aj k tomu.
Čo sa teda bude robiť tu, a malo by sa robiť aj v iných lokalitách?
1️⃣ Stromy budú odstránené len tie invazívne. V tomto prípade javorovce. Ostatné budú ponechané, maximálne prebehne ich jemný orez od konárov, ktoré zasahujú do dna kanálu.
2️⃣ Kríky budú odstránené len v úsekoch cca 2-3 metre širokých, čím sa vytvorí priestor na manipuláciu minibagra.
3️⃣ Ostatná vegetácia spoločne s pôdnym krytom bude ponechaná. Neprebehne teda čistenie brehov, iba prehĺbenie dna.
4️⃣ Sediment z dna bude vybratý na okraj kanála. Po odtečení vody z neho bude uskladnený na určenom mieste v obci, mimo poľnohospodárskej pôdy.
Po analýze deklarovali Hydromelioracie, že sediment neobsahuje nebezpečné látky. Bolo by ho teda možné použiť aj na zaoranie, čo však podľa dnes komunikovanych informácií nie je možné kvôli zákonu o odpadoch.
5️⃣ Dno, kde zasahujú sčasti stromy a kry bude čistené okolo nich.
6️⃣ Trsy tráv v okrajoch dna, ktoré označila ŠOP ako potenciálne liahniska obojživelníkov, budú ponechané a odstraňovanie sedimentov prebehne iba v ich okolí
7️⃣ Po očistení budú hneď nadväzne urobené dočasné priehradky na zachovanie časti vody v koryte. Budú urobené z dreva tak, aby bolo možné ich otvoriť v nutnom prípade. Budú nízke, takže k zabráneniu migrácie živočíchov by nemalo prísť.
V ďalšom projekte, ktorý bude zameraný na vodozádrž, budú dočasné priehradky nahradené trvalými.
▶️▶️▶️ Verím, že dnešná niekoľko hodinová tvorivá debata bude viesť k takému očisteniu kanálov, ktoré síce na jednej strane pomôže ľuďom v obci, ale na druhej nijako výrazne nepoškodí tento biotop.
V pondelok sa tu začína so samostatným čistením. Dohodli sme sa, že prídem ešte pomôcť realizátorom s doladením detailov okolo stromov a vegetácie.
Ak to dopadne dobre, mohli by sme mať prvú referenčnú plochu, od ktorej by sa dali ešte odvijat prípadné zdokonaľovania.
Samozrejme, budú aj iné typy lokalít, ktoré budú mať svoje špecifiká. Ale princíp, že sa bude čistiť predovšetkým len sediment, by mal byť v tejto etape všade rovnaký.
Je veľmi dobré, že nové vedenie spoločnosti Hydromelioracie š.p. má chuť zapojiť mnohé subjekty a chce nastaviť dobrú metodiku čistenia kanálov. Pretože kvôli nečinnosti tejto firmy v predošlých desaťročiach nemáme na Slovensku žiaden rozumný postup, od ktorého by sme sa mohli odraziť.

bottom of page